Wirtualny spacer po firmie Zamknij

Regulamin

Regulamin

1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady wynajmu sal konferencyjnych oraz sal komputerowych przez Centrum Innowacji ProLearning (zwaną dalej Centrum) dla organizatorów szkoleń  i spotkań (zwanych dalej „Organizatorem”) i obowiązuje wszystkich Organizatorów i uczestników ww. wydarzeń.
 2. Centrum jest uprawnione do wynajmowania sal konferencyjnych oraz sal z komputerami mieszczących się w budynku przy ul. Wagonowej 2C/2 we Wrocławiu.
 3. Centrum oferuje Organizatorom wynajem sal konferencyjnych oraz sal z komputerami wg zasad określonych w niniejszym regulaminie i w cenie według cennika wynajmu.

2. ZASADY WYNAJMU I REZERWACJI

 1. Wynajem sal konferencyjnych oraz sal komputerowych może nastąpić tylko w celu zorganizowania konferencji i innych tego typu imprez i spotkań (zwanych dalej „Wydarzeniami”). Organizator nie ma prawa wynająć, podnająć, użyczyć, udostępnić  sal jak również nie może wykorzystywać w innym celu niż wskazany na rezerwacji.
 2. Do wynajęcia powierzchni Centrum dochodzi poprzez zgłoszenie przez Organizatora woli wynajmu oraz potwierdzenie Rezerwacji przez Centrum.
 3. Rezerwacja powierzchni Centrum dokonywana jest przez Organizatora za pomocą formularza rezerwacji dostępnego  na stronie internetowej: www.prolearning.pl, zakładka „wynajem sal”. lub za pośrednictwem wiadomośći e-mail na adres: marketing@prolearning.pl
 4. Potwierdzenie rezerwacji dokonywane jest przez Centrum drogą telefoniczną, mailową lub  na numer telefonu wskazany przez Organizatora, najpóźniej po 3 dniach roboczych od daty zgłoszenia rezerwacji. Tylko potwierdzenie rezerwacji dokonane przez Centrum jest równoznaczne z rezerwacją podanego terminu.
 5. Cena za wynajem sal konferencyjnych i sal z komputerami jest wyliczona w oparciu o stawkę za godzinę najmu konkretnej sali bądź sal.
 6. Rezerwacji należy dokonać:
  a) Co najmniej 14 dni przed planowaną datą wydarzenia, jeżeli Organizator wymaga usług dodatkowych, takich jak: catering, dodatkowy sprzęt multimedialny itp.
  b) Na 7 dni roboczych przed planowaną datą wydarzenia, jeżeli Organizator nie wymaga usług dodatkowych.
 7. Bezkosztowe anulowanie rezerwacji i rezygnacja z zamówionych usług dodatkowych możliwe jest:
  a) nie później niż na 7 dni roboczych przed planowaną datą organizacji Wydarzenia, objętego rezerwacją, o jakiej mowa w pkt. 7 lit. a) powyżej lub
  b) nie później niż na 3 dni robocze przed planowaną datą organizacji Wydarzenia, objętego rezerwacją, o jakiej mowa w pkt 7 lit. b) powyżej.
  c) Rezygnacja musi zostać zgłoszona do Centrum  drogą telefoniczną, mailową lub  na numer telefonu, wskazany na stronie internetowej www.prolearning.pl.
 8. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż wskazany w pkt 8 lit a) lub b) powyżej, Centrum ma prawo obciążyć Organizatora pełnym kosztem wynajmu oraz zamówionych przez niego usług dodatkowych.
 9. Opłata za sale i dodatkowe usługi zamówione przez Organizatora naliczana jest zgodnie z dokonaną przez Organizatora rezerwacją i zamówieniem, niezależnie od faktycznego i krótszego czasu wykorzystania sal wskazanego w zamówieniu oraz niezależnie od krótszego i faktycznego wykorzystania wszelkich innych usług dodatkowych zamówionych przez Organizatora. Organizator obciążany jest kosztami usług dodatkowych zgłoszonych przy rezerwacji nie zależnie czy z nich skorzystał; w szczególności dotyczy to obsługi.
 10. Zwrot wynajętej przez Organizatora powierzchni i sal powinien nastąpić w ciągu 30 minut od zakończenia okresu wynajmu. W przypadku gdy Organizator nie przekaże wynajętej powierzchni w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, zostanie obciążony dodatkową opłatą za cały okres do rzeczywistego przekazania wynajętych powierzchni. Dodatkowa opłata będzie naliczona za każdą rozpoczętą godzinę najmu według stawki wskazanej w cenniku.
 11. Płatność za wynajem sal konferencyjnych oraz sal komputerowych, jak też za usługi dodatkowe, nastąpi na podstawie faktury  wystawionej przez Centrum przed zaistnieniem wydarzenia. Termin płatności faktury wynosi 14 dni roboczych od daty jej wystawienia.

3. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA I UCZESTNIKÓW ZDARZENIA

 1. Organizator jest zobowiązany do:
  a) utrzymywania porządku i czystości w trakcie trwania Wydarzenia.
  b) usunięcia niezwłocznie wszystkich materiałów szkoleniowych, promocyjno-informacyjnych i im podobnych po zakończeniu Wydarzenia. Za wszystkie pozostawione w sali rzeczy Organizatora lub uczestników szkolenia Centrum Innowacji nie bierze odpowiedzialności, chyba że pracownik Centrum otrzyma na przechowanie rzeczy do następnego wynajmu. Zdanie cennych rzeczy musi nastąpić na recepcji.
  c) demontażu stoisk, eksponatów itp. w terminach i w czasie uzgodnionym z Centrum.
 2. W przypadku, gdy charakter lub specyfika wydarzenia tego wymaga, Organizator ma obowiązek na własny koszt i we własnym zakresie zapewnić ochronę i zabezpieczenie wydarzenia. O fakcie konieczności dodatkowej ochrony Organizator zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Centrum i uzyskać jego pisemna zgodę.
 3. Odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i rzeczowe powstałe w związku z Wydarzeniem ponosi Organizator, w szczególności odnosi się to do utraty, ubytku, uszkodzenia lub zniszczenia eksponatów, odzieży wierzchniej lub innych przedmiotów Organizatora lub uczestników wydarzenia.
 4. Organizator ponosi odpowiedzialność wobec Centrum za wszelkie szkody i straty wynikłe z niewłaściwego użytkowania wynajętych sal, także związane z działalnością podmiotów świadczących usługi dodatkowe, działających na zlecenie Organizatora.
 5. W przypadku stwierdzenia szkody lub straty wynikłej z niewłaściwego użytkowania wynajętej powierzchni lub sal, Centrum stworzy dokumentację uszkodzenia wraz z kosztorysem napraw, następnie dokona napraw zgodnie z kosztorysem, którego kopię prześle na adres Organizatora. Organizator pokryje w całości koszty usunięcia uszkodzeń w terminie 14 dni od daty doręczenia noty obciążeniowej.

4. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Wszelkie prace podejmowane na terenie Centrum związane z organizacja Wydarzeń imprezy (tj. montaż, demontaż urządzeń służących organizacji Wydarzenia – np. standów i stoisk reklamowych, dodatkowego oświetlenia i nagłośnienia, elementów wystroju lub wyposażenia Centrum itp.) mogą być prowadzone w uzgodnieniu z Centrum w godzinach działania Centrum Innowacji ProLearning.
 2. Na terenie Centrum obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz posiłków z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych (np. miejsce organizacji cateringu).
 3. Na terenie obiektu przy ul. Wagonowej 2 obowiązuje całkowity zakaz palenia (poza miejscami wyznaczonymi).
 4. Każdy z Organizatorów może swobodnie korzystać z wynajętej powierzchni, pod warunkiem nie naruszania praw innych Organizatorów oraz nie podejmowania żadnych działań mogących naruszyć dobre imię Centrum Innowacji ProLearning.
 5. Klucze do sal konferencyjnych wydawane są Organizatorowi przez przedstawiciela Centrum. Klucze powinny być oddawane przedstawicielowi Centrum niezwłocznie po zakończeniu Wydarzenia.
 6. Zamawiający usługę upoważnia Centrum Innowacji ProLearning do wymieniania jego nazwy, logo na liście klientów w materiałach informacyjnych i referencyjnych CI ProLearning, w szczególności na stronie internetowej http://www.prolearning.pl
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 8. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01. stycznia 2011r.

POLITYKA RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W celu zapewnienia ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”, Centrum Innowacji ProLearning opracowało Politykę Prywatności.

W  Polityce Prywatności znajdziesz wszystkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy zapoznaj się z jego treścią zanim wypełnisz formularz kontaktowy na naszej stronie, zgłosisz swój udział w szkoleniu otwartym lub zapiszesz się na nasz newsletter.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Centrum Innowacji ProLearning Agnieszka Kołodziejczyk w spadku z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wagonowa 2c/2, 53-609 Wrocław, NIP: 8851525178.

W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz w celu realizacji Twoich praw związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych skontaktujesz się z nami na wyżej podane dane adresowe oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@prolearning.pl.

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Za pośrednictwem naszego serwisu internetowego zbieramy Twoje dane osobowe w następującym zakresie:

 • W związku z Twoją rejestracją na prowadzone przez nas szkolenia otwarte. Podane podczas rejestracji dane zostaną wykorzystane do wykonania usługi szkoleniowej. Ich podanie jest dobrowolne ale konieczne do świadczenia przez nas usług szkoleniowych.
 • W związku z wypełnieniem formularza kontaktowego podane dane osobowe zostaną wykorzystane w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie, zapytanie, ofertę współpracy, zamówienie, reklamację. Ich podanie jest dobrowolne ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na Twoje zgłoszenie.
 • W związku z Twoim zgłoszeniem do otrzymywania naszego newslettera. Podane podczas zapisu do newslettera dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu wysłania go na podany przez Ciebie adres e-mail. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, przesyłając nam informację na adres mailowy podany w pkt 1. Polityki Prywatności.
 • W związku z Twoim kontaktem w sprawie naszej oferty.
 • W związku z wyrażeniem przez Ciebie zgody na otrzymywanie od nas informacji handlowo – marketingowych poprzez wybraną formę kontaktu. Podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne, a swoją zgodę na ich przetwarzanie możesz w każdym czasie cofnąć, przesyłając nam informacje na adres mailowy podany w pkt 1. Polityki Prywatności.

Dane jakie przetwarzamy w związku z realizacją usług szkoleniowych to: imię (imiona), nazwisko, adres e-mail, numeru telefonu, zajmowane stanowisko, miejsce zatrudnienia oraz dane niezbędne do wystawienia faktury VAT lub innego dokumentu księgowego (nazwa firmy, adres firmy, NIP).

Podczas Twojej aktywności na naszej stronie internetowej zbierane są następujące dane: odwiedzane strony, czas wizyty, kliknięcia, historie, informacje o urządzeniu końcowym i przeglądarce, w tym jego lokalizację: np. adres IP, typ przeglądarki.

Cele przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach, w oparciu o wskazane poniżej podstawy prawne:

 1. w celu realizacji umowy o świadczenie usług szkoleniowych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 2. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów ProLearning jako administratora, tj. marketingu produktów i usług oraz personalizowania oferty (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 3. w celu weryfikacji tożsamości osoby, dla której usługi są dostarczane, w tym na potrzeb sporządzania list obecności uczestników szkolenia (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 4. w celu rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej oraz dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń związanych np. z brakiem płatności za wykonane przez nas usługi (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 5. w celach analitycznych – przetwarzanie danych odbywa się w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu ProLearning, jakim jest zarządzanie ryzykiem operacyjnym, przy czym stosuje odpowiednie środki chroniące interesy lub prawa i wolności osób, których dane są przetwarzane, np. pseudonimizację lub szyfrowanie danych) (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Okres przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe są przetwarzane (przechowywane) przez następujące okresy:

 • przez okres obowiązywania umowy szkoleniowej, a po jej zakończeniu przez okres 5 lat, chyba że dłuższy okres uzasadnia okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub innych tytułów,
 • do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, np. podatkowego,
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda – do czasu jej wycofania lub przez okres na jaki została udzielona.
Pouczenie o Twoich prawach

Przysługują Ci następujące uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w zakresie, w jakim dane te są przetwarzane z uwagi na prawnie uzasadniony interes ProLearning jako administratora, w szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 • prawo wycofania, w każdym czasie, wyrażonej zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, o ile podstawą przetwarzania tych danych jest Twoja zgoda, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; w celu wycofania zgody prosimy skontaktować się z nami pocztą elektroniczną lub pisemnie na adres naszej siedziby,
 • prawo żądania przenoszenia Państwa danych wskazanemu administratorowi, tj. prawo do otrzymania od ProLearning posiadanych przez nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przekazywanie danych

Twoje dane osobowe są przez nas przekazywane  podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, a w tym dostawcom usług w zakresie utrzymania systemów informatycznych, usług szkoleniowych, kurierskich, drukarskich, windykacyjnych, przy czym podmioty te przetwarzają Twoje dane na podstawie zawartej z nami umowy o powierzenie przetwarzania.

W związku z prowadzoną działalnością ProLearning może korzystać z usług podmiotów, które mają siedziby poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, jednakże zawsze zanim skorzystamy z usług takiego podmiotu, zawieramy z nim umowę, nakładając na ten podmiot odpowiednie gwarancje bezpieczeństwa zgodne z RODO.

ProLearning zastrzega prawo zmiany Polityki Prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

 

Nie masz czasu na szukanie?

71 353 52 51 Centrala Obsługi Klienta

sekretariat@prolearning.pl

Formularz na wynajem

Referencje

"Firma Centrum Innowacji ProLearning przeprowadzała i udostępniała pełną infrastrukturę szkoleniową dla projektu realizowanego przez firmę Grupa Medialna Nieruchomościw okresie luty i marzec 2009. Wszystkie…"

Grupa Medialna Nieruchomości

więcej

"Centrum Kreowania Liderów rekomenduje współpracę z Centrum Innowacji Prolearning , w zakresie wynajmu sal szkoleniowych  z wyposażeniem. Oferowane sale są jasne, przestronne i nowoczesne, a także zawsze dostosowane do…"

Centrum Kreowania Liderów

więcej
więcej referencji

Prosimy o uzupełnienie poniższego formularza w celu dokonania wstępnej rezerwacji sali.

Terminy

* Od * Do Opcja
+

Catering

Twoje dane

- Zobacz regulamin
2 +
= 10
×